Voorwaarden

 Vrijwaringsclausule en nadere voorwaarden van het LCCA taxatierapport:
 1. Dat dit rapport toepasbaar is bij verzekeringen met polisvoorwaarden volgens het Artikel 7 : 960 van het Burgerlijk wetboek.
 2. Dat dit rapport uitsluitend dient ter bepaling van de vervangingswaarde voor verzekeringsdoeleinden van het visueel opgenomen getaxeerde motorvoertuig.
 3. Dat onder ” de vervangingswaarde “ wordt verstaan: het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaak.
 4. Dat de geldigheidsduur van dit taxatierapport afhankelijk is van de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, of/wel minimaal 24 mnd. en maximaal 36 mdn.
 5. Dat dit rapport beslist géén technische keuring is en dat dit rapport daarom ook nooit als zodanig geïnterpreteerd mag worden.
 6. Dat de verrichtte taxatie en daarin vermelde vervangingswaarde geen enkele garantie inhoudt tot het realiseren van de vastgestelde inruil of verkoopwaarde van het motorvoertuig.
 7. Dat op de uitgevoerde taxatie, de gehanteerde methodiek, de meetresultaten en foto-opnamen uitsluitend rechten aan Lindner Classic Cars Autotaxatie zijn voorbehouden.
 8. Dat het taxatierapport niet overdraagbaar is, in welke vorm dan ook.
Toelichting op het bovenstaande taxatierapport:
 • Dat deze rapportage tot stand is gekomen met inachtneming van de FEHAC erkenningsregeling voor goedgekeurde taxatierapporten versie 6.
 • Dat er in het taxatierapport een keuze is gemaakt voor één van de vijf kwaliteitsklassen welke door de FEHAC wordt gehanteerd.
 • Ondergetekende, Register-Taxateur VRT, verklaart dat hij geen belang heeft bij het getaxeerde voertuig en dit ook niet in eigendom heeft of heeft gehad en/of ook in de afgelopen twee jaar niet betrokken is geweest bij enige aan- of verkooptransactie, het onderhoud en de restauratie van het getaxeerde voertuig.
Privacyverklaring:
 • Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt LCCA ( nader te noemen: Lindner Classic Car Autotaxaties ) uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taxatieopdracht die LCCA met u heeft, tenzij LCCA wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden.
 • Opdrachtgever heeft het recht LCCA te verzoeken om inzage in de persoonsgegevens (tenzij LCCA op grond van de AVG, lees: Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien opdrachtgever wenst dat zijn/haar gegevens verwijderd worden, zal LCCA de verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van LCCA hebben ontvangen.
 • LCCA treft passende maatregelen om de persoonsgegevens van opdrachtgever te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. LCCA zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens van opdrachtgever, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen worden gecontroleerd.
H: Foto’s van het visueel getaxeerde motorvoertuig: 
 • Foto 1 + 2: Voorzijde L + R (gedeelte zijkant)
 • Foto 3: Gehele zijkant automobiel
 • Foto 4 + 5: Achterzijde L + R ( gedeelte zijkant)
 • Foto 6 + 7: Dashboard (tellers en middenconsole)
 • Foto 8: Interieur (instap, deurbekleding, deel van stoelbekleding)
 • Foto 9 + 10: motorruimte + velg/band combinatie.